تعرفه ها

تعرفه بسته های مکالمه

بسته مکالمه


45 هزار تومان


یک تماس تا 15 دقیقه

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

بسته مکالمه


90 هزار تومان


سه تماس تا 60 دقیقه

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

بسته مکالمه


120 هزار تومان


پنج تماس تا90 دقیقه

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

بسته مکالمه


150 هزار تومان


هفت تماس تا 100 دقیقه

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

تعرفه سایر خدمات

هزینه تهیه دادخواست


60 هزار تومان


ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

هزینه مطالعه پرونده


60 هزار تومان


ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

هزینه تهیه ی لایحه دفاعیه


80 هزار تومان


ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

هزینه ی تهیه ی سایر لایحه ها و مکاتبات اداری


40 هزار تومان


ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد