• 1398/12/04
  • بدون نظر

دادگاه صالح برای پرداخت مهریه


دادگاه صالح برای پرداخت مهریه کجاست

در قوانین جهموری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است، در هنگام عقد نکاح مال مشخصی برای زن به عنوان مهریه توافق می شود که مرد پس از جاری شدن صیغه ی نکاح بدهکار آن خواهد بود. در صورت عندالمطالبه بودن مهریه، هر زمانی که زن مهریه خود را مطالبه کند مرد باید آن را بپردازد چون به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند آن را مطالبه و در آن تصرف کند و در صورت عدم پرداخت توسط زوج، برای مطالبه آن به دادگاه صالح مراجعه نماید. چون سند عقد نکاح از اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد زوجه می تواند علاوه برمطالبه مهریه از طریق دادگاه صالح ازطریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت نیز اقدام کند . دادگاه صالحی که برای پرداخت مهریه باید به آن مراجعه شود می تواند با توجه به شرایط هرکدام از پنج حالت زیر باشد:

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.محل اقامت زوج (شوهر)

برطبق ماده یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت نسبی، برای اقامه دعوی باید به دادگاه صالح محل اقامت زوج (خوانده دعوی) مراجعه شود. چنانچه زوج در ایران حضور نداشته باشد، باید به دادگاه صالح محل اقامت موقت زوج مراجعه شود.

اگرزوج محل اقامت موقت نداشته باشد اما مالی غیرمنقول در ایران داشته باشد باید به دادگاه صالح محل مال غیرمنقول مراجعه شود. اگرخوانده مال غیرمنقولی نیز نداشته باشد، دعوی مربوط به مطالبه مهریه می تواند در دادگاه صالح محل سکونت زوجه اقامه شود.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

محل سکونت زوجه (زن)

ممکن است محل سکونت زن جایی غیر از محل سکونت شوهر باشد. مطابق ماده دوازدهم قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند علاوه بر محل اقامت همسر برای اقامه دعوی برای مطالبه مهریه به دادگاه صالح محل سکونت خود مراجعه کند.

برخی این پرسش را مطرح می کنند که با توجه به ماده هزاروپنج قانون مدنی و تعریف آن از اقامت زن شوهردار اگر فرض شود زوجه به قصد قهر از شهر محل اقامت همسر به شهر محل اقامت والدین خود برود آیا آنجا محل اقامت زن محسوب میشود که بتواند درخواست خود را به دادگاه آنجا تسلیم کند؟

یعنی مثلا اگر منزل زن و شوهر در شیراز باشد و زن به قصد قهر به منزل والدین خود در اصفهان برود و در آنجا سکونت کند، آیا می تواند به دادگاه اصفهان برای گرفتن مهریه خود مراجعه کند؟ بله

نباید فراموش کنیم که تعریف " محل سکونت " با " محل اقامت " متفاوت است و نباید این دو را با هم مترادف بدانیم. البته بیشتر شعبه های دادگاه خانواده تهران، در صورتی صلاحیت دادگاه محل سکونت زن را برای اقامه دعوی تایید می کنند که زوج در خارج از تهران سکونت داشته باشد.

محل مهریه غیرمنقول

چنانچه مهریه زوجه مالی غیر منقول باشد مثل منزل، زمین، باغ و... مطابق با ماده دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده دوازده قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 برای اقامه دعوی باید به دادگاه محل مال غیر منقولی که مهریه زوجه می باشد، مراجعه نمود، حتی اگر هیچ یک از زوجین ساکن آنجا نباشند بازهم دادگاه صالح مربوطه درهمان محل (محل وقوع مال غیر منقول مهریه زوجه ) است که صلاحیت اقامه دعوی را دارد.

مثلا اگر زن و شوهر هردوساکن تهران هستند و مهریه زن ملکی در کرج می باشد باید برای اقامه دعوی به دادگاه کرج مراجعه نمایند.

محل ثبت عقد

مطابق رای وحدت رویه شماره هفتصد و پنج هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زوجه می توانند برای اقامه دعوی به دادگاه محلی که عقد خود را در آنجا ثبت نموده اند مراجعه نمایند.

مهریه در صورت اقامت در خارج از ایران

اگر یکی از زوجین در ایران اقامت داشته باشد و دیگری در ایران نباشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده مهریه این زن و شوهر، دادگاه محل سکونت هرکدام از آنها که در ایران حضور دارد، می باشد.

مثلا اگر مرد در کشور کانادا ساکن می باشد و زن در تبریز سکونت دارد، دادگاه صالح برای مطالبه مهریه، دادگاه تبریز می باشد.

چنانچه هیچ یک از زن و شوهر در ایران حضور نداشته باشند، دادگاه خانواده تهران، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی آنها می باشد، مگر اینکه دو طرف برای اقامه دعوی دردادگاه واقع محلی دیگر توافق کنند. مثلا هر دو دادگاه محل زندگی والدین خود در همدان را برای اقامه دعوی انتخاب کنند. البته درتمام موارد بالا اگر مهریه مالی غیر منقول باشد، اولویت با این است که به دادگاه صالح محلی که مال غیر منقول مهریه زوجه در آنجا هست، مراجعه نمود.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی : امروزه با توجه به راه اندازی دفاتر خدمات قضایی لازم است که با مراجعه به این دفاتر دادخواست خود را ثبت نماید در این صورت زن خود را به عنوان خواهان و همسرش را به عنوان خوانده معرفی میکند و خواسته خود را که مطالبه مهریه است را بیان می نماید، همچنین مقدار مهریه را نیز باید مشخص نماید و از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مهریه کند، سپس دادخواست را تسلیم میکند. پس از اینکه به دادگاه ارجاع شد از طریق پیامک و یا با پیگیری حضوری به اطلاع زوج می رسد که به شعبه مربوطه مراجعه کنند.

مهریه زوجه قیمت گذاری می شود و اگر ارز رایج مملکت باشد آن را طبق نرخ روز محاسبه می کنند و اگر طلا و نقره و یا هرگونه مال منقول و غیر منقول باشد نرخ آن محاسبه می شود.چنانچه ارزش مهریه کمتر ازبیست میلیون تومان قیمت گذاری شود دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد.

اگر زن و شوهر هردو موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است را علیه هم، در دادگاه های مختلفی مطرح کرده باشند : دادگاهی که اولین دادخواست را دریافت کرده باشد به پرونده رسیدگی می کند.چنانچه دادخواست ها هردو در یک روزارائه شده باشند در این صورت دادگاهی به همه دعاوی رسیدگی می کند که صلاحیت رسیدگی به دعوای زن را دارد.

مثلا اگر زن در تهران و مرد در کرج به صورت جداگانه دادخواست داده باشند، دادگاهی که زودتر دادخواست به آن تسلیم شده است، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. حال اگر زن و شوهر هردو در یک روز دادخواست خود را تسلیم کرده باشند، در این شرایط دادگاه تهران ( مربوط به درخواست زوجه ) صلاحیت رسیدگی به پرونده این زوج را دارد.

پس از تصویب بند سوم ماده بیست وهشت لایحه برنامه ششم توسعه، زن می تواند پس از مراجعه به سازمان های ثبت اسناد و املاک به سهولت مطالبه مهریه خود را نماید و یا حتی اقدام به ممنوع الخروج کردن زوج کند. در پرونده های مطالبه مهریه معمولا قاضی پس از اولین جلسه دادگاه حکم محکومیت زوج را صادر می کند و نیازی به تجدید وقت رسیدگی نیست.

پس از اینکه حکم صادر شد، اگر زوج اعلام اعسار کند و مدعی شود که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، دادخواست اعسار تقدیم میکند و پس از رسیدگی و اثبات اعسار زوج، حکم می کند که مبلغی از مهریه را یکجا پرداخت کند و مابقی را به صورت قسطی ومیزان هر قسط نیزبستگی به سطح درآمد و میزان تمکن مالی زوج دارد.

زمانی که زوجه فکر کند زوج مالی دارد و در طول مدت رسیدگی ،ممکن است آن را بفروشد می تواند از دادگاه قرار تامین خواسته بخواهد، بدین ترتیب مال تا زمان صدور حکم توقیف می شود و از این مال می توان مهریه را برداشت کند.

زوجه می تواند از طریق دادگاه صالح در صورت لزوم نسبت به توقیف اموال زوج برای مطالبه مهریه اقدام نماید.البته برخی از اموال قابل توقیف نیستند و طبق ماده بیست و چهار قانون محکومیت های مالی جز مستثنیات دین هستند و در صورت توقیف با اعتراض زوج آزاد می شوند، این اموال عبارتند از:

البته زمانی که مهریه زوجه عندالاستطاعه باشد زوجه نمی تواند درخواست جلب زوج و یا ممنوع الخروج کردن او را از دادگاه داشته باشد و فقط در صورتی که مالی از زوج به دادگاه و یا اداره ثبت معرفی شود می تواند با توقیف آن مهریه خود را وصول کند. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت بهتر است یا دادگاه؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که پیگیری از طریق هرکدام از مراجع نام برده مزایا و معایب خاص خود را دارد که طبق شرایط باید انتخاب نمود. می توان بخشی از مهریه را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت و بخشی دیگر را از طریق دادگاه مطالبه نمود.

درکل می توان گفت که فرایند توقیف مال از طریق دادگاه سریع تر است، اما سه و نیم درصد هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه است. بعضی از شعب دادگاه دادخواست اعسار را نمی پذیرند و باید زوج برای تسلیم این دادخواست به شعبه دیگری مراجعه نماید. چنانچه زوجه قصد ممنوع الخروج کردن زوج را داشته باشد روند کار از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت سریع تر خواهد بود. اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج نیز مالی برای توقیف ندارد بهتر این است که زوجه از طریق دادگاه تا صد و ده سکه را مطالبه نماید چون جلب زوج بخاطر نپرداختن مهریه، فقط از طریق دادگاه و تا سقف صد و ده سکه امکان پذیر می باشد.

اگر زوج مالی برای توقیف ندارد، مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، کاربیهوده ای است واز این طریق فقط می توان زوج را ممنوع الخروج کرد. لازم به ذکر است که برای گرفتن مهریه لزومی به طلاق نیست و زوجه می تواند هرزمان که بخواهد ( به شرط عندالمطالبه بودن مهریه ) مهریه خود را مطالبه کند حتی زمانی که در منزل زوج به سر می برد، اما تصمیم اینکه این کار به صلاح زندگی مشترک هست یا خیر به عهده زوجه است، به هرجهت امیدواریم مطالب فوق برای شما خواننده عزیز مفید واقع شده باشد.

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

اولین کسی باشید که به این مقاله امتیاز می دهید!

دیدگاه شما

CallVakillLogo

برای درخواست مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

برای حداکثر استفاده از جلسه مشاوره تلفنی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شما بهتر است قبل از تماس ، خلاصه ایی از موضوع پرونده یا سوال خود را برای ما ارسال نمایید

ثبت درخواست

لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد